آریا . شنبه 9 آبان 1394 01:39 ق.ظ نظرات ()
برای ترسیم دقیق تیر لانھ زنبوری بھتر است از فضای کاری نما بھ جای پلان استفاده گردد ( برای ایجاد نما
Create view > در پروژه تازه تعریف شده، کافیست بر روی گرید موجود راست کلیک نموده و دستور
کلیک نموده تا نماھا در امتداد گرید لاین Create را اجرا نموده و سپس برروی دکمھ Along Grid Line
ھا ایجاد گردند) .
قابل مشاھده ھستند ) بھ ادامھ کار می Ctrl + I حال در یک نمای دلخواه ( لیست نماھا با دکمھ میانبر
رسم می نماییم سپس روی تیر رسم شده IPE پردازیم . در ابتدا بین دو گرید موجود تیری با مقطع 180
را مطابق dz را انتخاب می کنیم و Liner زیر مجموعھ Copy Special راست کلیک نموده و از قسمت
شکل زیر روی عدد 180 تنظیم می نماییم ( ارتفاع تیر ) .
www.dr-plan.com
داریم کھ بر روی بال یکدیگر تکیھ نموده اند . در این مرحلھ برای ایجاد IPE در حال حاضر ما دو تیر 180
برش دقیق جان تیرھا از نقاط کمکی استفاده می نماییم . ابتدا مطابق شکل زیر این نقاط کمکی را با دستور...
متن کامل آموزش در فایل پی دی اف زیر:

دانلود فایل پی دی اف
رمز عبور فایل: www.dr-plan.com